Obchodní podmínky katalogů Internetové obchodní centrum

Všeobecné obchodní podmínky o umísťování reklamní inzerce na webových stránkách internetového obchodního centra na internetové doméně https://nakup-zalevno.shop1.cz/, provozovaný webovým portálem SEO-witch.cz.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1 SEO-witch.cz, Hana Farová IČ : 63599368, Zapsáno v živnostenském rejstříku Městského úřadu Světlá nad Sázavou (dále jen "Provozovatel") je provozovatelem internetového reklamního serveru https://nakup-zalevno.shop1.cz/

1.2 Provozovatel je oprávněn na výše uvedeném internetovém portálu poskytovat zájemcům reklamní a inzertní formáty a plochy (dále jen "Produkt") jako jsou např. zápisy do databáze, přednostní výpisy a pozice v sekcích katalogu a na klíčová slova, grafické formáty, texty a články jako komerční sdělení apod., tak jak je specifikováno v Ceníku.

1.3 Zájemce objednávající reklamní kampaně a inzerci (dále jen "Zadavatel") je fyzická nebo právnická osoba, která objednává reklamní inzerci přímo pro sebe nebo pro třetí osobu např. reklamní čí mediální agentury.

2. ZADÁVÁNÍ REKLAMY

2.1 Rezervace a objednání
Reklamu a inzerci je možno rezervovat na základě písemné objednávky a telefonické. Na základě dohody je vystavena Zálohová faktura k platbě

2.2 Objednávka
Zadavatel reklamní kampaně - objednává Produkt na základě telefonické dohody. Následně bude zadavateli zaslána zálohová faktura. Objednávka - Smlouva o dílo je pro Provozovatele závazná až poté, co je zaplacena.

2.3 Podklady k inzerci
Zadavatel je povinen dodat Provozovateli nejpozději 5 pracovních dnů před spuštěním reklamní kampaně podklady nutné k realizaci Smlouvy o dílo podle požadavků Provozovatele. Pokyny Provozovatele je Zadavatel povinen dodržet především u grafických typů Produktu např. bannerů. Zadavatel může výrobu grafických prvků objednat na základě Ceníku u Provozovatele. V takovém případě ručí za funkčnost objednaného grafického formátu Provozovatel. Provozovatel však již neručí za obsah reklamního sdělení, které bude vypracováno na základě písemného upřesnění Zadavatelem.

2.4 Odpovědnost Zadavatele
2.4.1 Zadavatel přijímá a nese plnou odpovědnost za kvalitu, obsah a technickou a právní bezchybnost obsahu objednaného Produktu jako celku.

2.4.2 Zadavatel je povinen nahradit Provozovateli jakoukoliv finanční či jinou újmu nebo škodu způsobenou právní či technickou závadností reklamního sdělení, které by utrpěl v důsledku nároků uplatňovaných vůči němu jinými subjekty na základě právních předpisů chránících nekalou soutěž, autorská a jiná práva duševního vlastnictví a práva průmyslového vlastnictví včetně práva k ochranné známce.

2.5. Právo Provozovatele na odmítnutí reklamy

Provozovatel má právo odmítnout realizaci reklamy:
Je-li obsah objednané reklamy v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy či etickým kodexem reklamy nebo ohrožuje veřejný pořádek
V případě rozporu mezi zadavatelem a provozovatelem o tom, zda reklama splňuje některou z uvedených podmínek, rozhoduje názor provozovatele.
Odporující obsahu, oborovému zaměření portálu (fenomén bydlení)
Propagující konkurenta Provozovatele, nebo jeho spřízněný subjekt.
Která svým obsahem, kvalitou nebo formou odporuje zájmům provozovatele
Provozovatel má dále právo nezveřejňovat reklamu, jestliže podklady k reklamě nesplňují stanovené technické podmínky (nesprávné rozměry reklamního prvku, překročení datové velikosti, generování chyb ve stránce, odkazování na nepovolenou URL apod.).
Provozovatel má dále právo nezveřejňovat reklamu zobrazovanou prostřednictvím tzv. tagů (tj. HTML kódu umožňujícího zobrazení reklamního prvku prostřednictvím na provozovateli nezávislého systému) nebo doplňovanou o měřící bod (body) či jiným způsobem umožňující sbírání dat o uživatelích, kteří reklamu ve stránkách provozovatele načtou, jestliže má být uskutečněno pomocí systému nebo způsobem, který provozovatel neakceptuje.
Je-li Zadavatel vůči Provozovateli v prodlení s platbou.
Provozovatel je povinen zadavatele neprodleně informovat o tom, že odmítá zveřejnit jeho reklamu nebo že již běžící reklamu přestal zveřejňovat s uvedením důvodu, který ho k takovému postupu vedl.

4. PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

4.1. Cena
Cena je kalkulována na základě aktuálního Ceníku Provozovatele.

4.2 Fakturace a platební podmínky - reklamní kampaň
Zadavatel je povinen uhradit cenu za dílo v plné výši, tak jak je uvedena v zálohové faktuře. Obvyklá doba splatnosti je 10 dní od uzavření dohody, není-li ujednáno jinak. V případě, že platba nebude na účet Provozovatele připsána řádně a včas, není Provozovatel povinen kampaň realizovat. Daňové doklady (faktury) se vystavují do 7 dnů po připsání úplné platby na účet Provozovatele.


5. REKLAMACE

5.1 Reklamace - reklamní kampaň
V případě pochybení na straně Provozovatele je Zadavatel oprávněn v rámci reklamačního řízení požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí neprovedení reklamní kampaně a tím co je uvedeno ve Smlouvě o dílo. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dnů ode dne kdy Zadavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení a musí být uplatněna písemně. Při oprávněné reklamaci se poskytuje náhrada přednostně formou náhradního plnění Provozovatelem.


6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1
Smluvní strany se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a informace, získané v rámci spolupráce, jakékoli třetí osobě.

6.2
Zadavatel zcela odpovídá za obsah veškerých jím dodávaných reklamních sdělení či jiných reklamních prvků a jejich soulad s platnými právními předpisy či dobrými mravy. V případě, že dodaná reklamní sdělení či reklamní prvky Zadavatelem dodané nebudou v takovémto souladu, odpovídá potom Zadavatel Provozovateli za veškerou způsobenou škodu.

6.3
Uživatel zcela odpovídá za obsah veškerých jím zveřejňovaných materiálů a jejich soulad s platnými právními předpisy či dobrými mravy.

6.4
Dohody, které se odchylují od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou.

6.5
Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Zadavatelem a Provozovatelem (respektive jsou nedílnou součástí potvrzené objednávky). V případě sporů mezi obsahem smlouvy a Obchodními podmínkami, má vždy přednostní právo smlouva.

6.6
Veškeré vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky.

6.7.
Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli, a to i bez předchozího upozornění změnit.

6.8
Zadavatel uděluje provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění závazků provozovatele a souhlas se zasíláním nabídek provozovatele (ceníku, nových formách inzerce apod.) na kteroukoli z elektronických adres, kterou uvede při komunikaci s provozovatelem.

6.9
Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2019.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one